Financiën

Het vermogen van het Verbeeten Fonds bestaat volledig uit liquide middelen. De afspraken rondom het beheer van de bankrekening zijn vastgelegd in de mandateringsregeling . De ​penningmeester rapporteert aan de raad van toezicht en legt verantwoording af aan het bestuur over de inkomsten, uitgaven en het vermogen van het Verbeeten Fonds. Aan het einde van ieder jaar worden jaarstukken opgesteld en besproken binnen het bestuur. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. Het vermogen van het fonds moet zo veel mogelijk bijdragen aan het doel van het Verbeeten Fonds. De organisatiekosten zijn daarom zo laag mogelijk. Er is geen vergoeding voor de bestuursleden. Het Verbeeten Fonds maakt voor huisvesting gebruik van de gastvrijheid van Instituut Verbeeten.